§ 115 møder

Der kan indkaldes til et § 115 møde når der opstår en bekymring vedr. en ung der er i stor risiko for at havne i Kriminalitet eller misbrug.

Der kan indkaldes til et § 115 møde når der opstår en bekymring vedr. en ung der er i stor risiko for at havne i Kriminalitet eller misbrug.

SSP teamet kan hjælpe med at, indkalde til mødet og indhente samtykke erklæring ved forældre og unge der er over 14 år. Hvis forældrene eller den unge ikke ønsker at give
samtykke til §115 mødet, kan mødet afholdes alligevel, hvis bekymringen for den unge vægter højere, end samtykket, i henhold til retsplejeloven § 115.

Mødet ligner et tværs møde, men adskiller sig ved at Politiet deltager og mødet holdes og indkaldes som et §115 møde.

 

Procedure for et § 115 møde

Den medarbejder, der har en bekymring for en ung henvender sig til den SSP-teammedarbejder, der er kontaktperson i området, og de samarbejder om at indkalde til et § 115 møde omkring den unge.

De aftaler følgende:

  • Hvem er de mest relevante deltager i § 115 mødet.
  • Hvem indhenter en samtykke erklæring hos forældrene og den unge hvis den unge er fyldt 15 år.
  • Herefter indkalder SSP -teammedarbejderen til § 115 mødet og er mødeleder ved mødet.
  • SSP -team medarbejderen er altid mødeleder for § 115 mødet.
  • Dagsordenen for mødet er altid vækstmodellen.

 

RETSPLEJELOVEN §115:

Retsplejelovens §115 gør det lovligt for jer i SSP-samarbejdet, at dele oplysninger, der ellers er tavshedsbelagte.

Uddrag af gældende retsplejelov § 115.

Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til:
1) det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-samarbejdet),
2) politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) eller
3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) som led i indsatsen over for
a) dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen,
b) dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og
c) personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det.

Stk. 2
I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne
må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

Stk. 3
Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de former for samarbejde, som er nævnt
i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.

Stk. 4
De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

Tavshedspligt og SSP samarbejdet